Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2011

cyk
21:33
Reposted fromczerski czerski
cyk
21:29
9346 17ca 500
Reposted fromczerski czerski
cyk
21:27
2761 54fc 500
Reposted fromczerski czerski
cyk
19:36
8198 7eff 500
Reposted fromczerski czerski

February 21 2011

cyk
09:24
9297 cd08
Reposted fromczerski czerski

November 03 2010

cyk
15:19
6949 6dd4 500
Reposted fromczerski czerski

May 25 2010

cyk
11:01
3578 21d2 500
Popatrz. To Stefan. A mówił, że boi się tylko Boga.
Reposted fromraczkowski raczkowski

May 14 2010

cyk
14:29
5613 adfc
Uuuuu!
Reposted fromraczkowski raczkowski

April 01 2010

cyk
17:26
(...) przewodniczący rady ok. trzech tygodni temu w czasie debaty nad budżetem miasta zauważył, że niektórzy rajcy, zamiast brać udział w obradach wolą hodować wirtualną trzodę chlewną, doić krowy i doglądać upraw. (...) W końcu miarka przebrała się i jeden z rajców złożył wniosek o usunięcie najbardziej zatwardziałego farmera - Dimitara Kerina z partii Ataka - z komisji, uzasadniając tę propozycję faktem, że Kerin najwyraźniej potrzebuje znacznie więcej czasu na zajmowanie się farmą. Wniosek przeszedł stosunkiem głosów 20 do 19.

Po głosowaniu wykluczającym go ze składu komitetu Kerin był wyraźnie rozżalony i przypomniał kolegom, że nie był jedynym wirtualnym farmerem w ratuszu i to nawet nie najbardziej zaawansowanym. Podczas gdy jemu udało się osiągnąć poziom 40., Daniela Żeliazkowa - przedstawicielka ugrupowania Demokraci na Rzecz Silnej Bułgarii - była już na poziomie 46.
http://www.internetstandard.pl/news/357528/Polityk.gral.w.FarmVille.odwolali.go.ze.stanowiska.html
Reposted fromczerski czerski

March 08 2010

cyk
22:12
Czterej jeźdźcy apokalipsy
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski
cyk
21:46
7253 e363 500
Znaki drogowe
Reposted fromraczkowski raczkowski

January 01 2010

cyk
19:57
5499 f1b3
Reposted fromdi6 di6 viaczerski czerski
cyk
19:57
6304 4341 500
NIE MYĆ
Reposted fromsosna sosna viaczerski czerski

November 06 2009

cyk
20:25
cyk
12:55
cyk
00:17
8521 ae13 500

November 05 2009

cyk
23:56
Play fullscreen
A tu materiał filmowy do poniższego cytatu.
Reposted fromczerski czerski
cyk
23:48
1480 c8c6
(via Rafał Malicki)
Reposted fromczerski czerski
cyk
23:32
8216 74b6
Czyżby sztuczny penis wotywny?
cyk
23:28
9446 cea1
(via Wielebny)
Reposted fromczerski czerski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl